2014 China Experimental Animal Science and Technology Award for the first trial

发布时间:2017-08-31 10:23:00
分享到:
2014 China Experimental Animal Science and Technology Award for the first trial through the project publicity
 
    2014 China Experimental Animal Society Science and Technology Award preliminary work has ended. By the unit recommended, the China Experimental Animal Society to conduct a formal review and organization of the 11 judges on the 24 scientific and technological achievements and seven outstanding young people conducted a preliminary meeting, the first trial through a total of 15 projects, outstanding young talent through a total of five.
 
 
 
According to the "China Experimental Animal Science and Technology Award" to establish the principles of openness, fairness and fairness, the first trial through the project in the China Experimental Animal Society website, China Experimental Animal Information Network http://www.lascn.net at the same time publicity. Any unit or individual on the publicity project has a substantive objection, or found a text error, need to be corrected, please within 30 days from the date of publicity, in a true identity written form to the Chinese Laboratory Animal Society Secretariat (Beijing Chaoyang District Pan Home south on the 5th, zip code: 100021) made.
 
April 25, 2014
 
 
[2014 China Experimental Animal Science and Technology Award for the first trial through the project]
 
201401 tumor model and its application in PET / SPECT evaluation of new drugs 1, Jiangsu Institute of Atomic Medicine 2, Wuxi meters Biotechnology Co., Ltd. Yang Min, Luo Xijeng, Xu Yuping, Pan Donghui, Zhao Fukuan, Huang Hongbo, Wang Lizhen, Jiang Mengjun, Wang Yan, Chen Fei, Yang Runlin, Xu Xijie, He Yongjun
 
201405 Establishment and Application of Animal Experiment Animals of Culex tritaeniorhynchus in Shaanxi Province SUN Xiao-xin, SHE Jian-jun, LV Yong-jie, LV Wen, SUN Liang, LV Yong-jie, RUAN Chun-lai, HU Li-xia, LI Xu-long, AN Cui-hong, FAN Yan-ping, LIU Dong-li,
 
201406 Establishment and application of experimental animalized population of tree shrew 1. Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences 2. Kunming University of Science and Technology Dai Jiejie, Xia Xueshan, Sun Xiaomei, Lu Caixia, Feng Yue, Kuang Dexuan, Wang Wenguang, Tong Pinfen, Liu Li, Li Xiaofei , Rare garden, Hu Yunzhang, Gao Jiahong, Jiang Qinfang, Jiang Ruiju
 • 公众号
  中国实验动物学会
  订阅号
  中国实验动物学会
  实验动物与健康生活
  党员e家
  实验动物学会
 • 返回
  顶部